Lydighetsprøver

Totaloversikt lydighetsprøver

Tabell med oversikt over øvelser i de ulike lydighetsklassene i NKK, gjeldende fra 1.1.11.
Link: Brosjyre for regelverk lydighetsprøver (NKK).

Øvelse nr Bronse-merke Klasse I Klasse II  Klasse III Klasse Elite
1 Visning av tenner Visning av tenner Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Felles sitt 1 minutt med synlig fører Felles sitt 2 minutter med skult fører
2 Lineføring Fellesdekk 2 minutter Fri ved fot Fellesdekk i 3 minutter med skjult fører Fellesdekk 4 minutter med skjult fører og forstyrrelser
3 Dekk fra holdt Lineføring Dekk under mars Fri ved fot Fri ved fot
4 Innkalling fra sitt Dekk fra holdt Innkalling fra sitt med stå Sitt under marsj Stå, sitt og dekk under marsj
5 Stå under marsj Innkalling fra sitt Fremadsending med stå Innkalling fra dekk med dekk Innkalling fra dekk med stå og dekk
6 Enkelt dekk 1 minutt Stå under marsj Fremadsending med stå Fremadsending med dekk og på plass Fremadsending med dirigering, stå, dekk og på plass
7 Helhetsinntrykk Hopp over hinder Apportering Apportering over hinder Apportering med dirigering
8 Kontroll over hunden på avstand Fritt hopp over hinder med sitt Apportering av metallgjenstand Apportering av metallgjenstand over hinder
9 Helhetsinntrykk Kontroll over hunden på avstand Neseprøve Neseprøve
10 Helhetsinntrykk Kontroll over hunden på avstand Kontroll over hunden på avstand
11 Helhetsinntrykk

Bronsemerkeprøve

Link: Brosjyre for regelverk lydighetsprøver (NKK).

Øvelse nr Bronse-merke Øvelser
1 Visning av tenner Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjen, med front mot denne, og spør om de er klare. Dommeren går så bort til ekvipasjen, føreren kommanderer hunden ”bli”, og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.
2 Lineføring Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.
3 Dekk fra holdt Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. På ny ordre gjør fører helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden i utgangsstilling.
4 Innkalling fra sitt Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden, og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle hunden inn til utgangsstilling.
5 Stå under marsj Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ny ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.
6 Enkelt dekk 1 minutt Med hunden i utgangsstilling stilles ekvipasjen opp. På ordre skal føreren gi kommando for dekk og, på fornyet ordre, kommandere bli. Føreren forlater hunden ca. 15 meter og skal synlig for hunden stå vendt mot den i 1 minutt. Tiden starter når føreren står vendt mot hunden. Etter at tiden er ute beordres føreren til å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På fornyet ordre stiller føreren seg inntil hunden og får ordre om å kommandere hunden i utgangsstilling.
7 Helhetsinntrykk Dommeranvisning: Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Klasse I

Link: Brosjyre for regelverk lydighetsprøver (NKK).

Øvelse nr Klasse I Øvelser
1 Visning av tenner Øvelsen starter med hundene i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjene, med front mot disse, og spør om de er klare. Så går dommeren bort til den første av ekvipasjene, føreren kommanderer hunden ”bli”, og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.
2 Fellesdekk Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi kommando for dekk, og på fornyet ordre kommandere bli. Førerne forlater hundene ca. 20 meter, og skal på ordre gjøre helt om og holdt og, synlig for hundene, stå vendt mot disse i 2 minutter. Tiden starter når førerne står vendt mot hundene. Etter at tiden er ute får førerne ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hundene. Førerne får deretter ordre om å gå inntil hundene, og på fornyet ordre kommanderes hundene i utgangstilling. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen.
3 Lineføring Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side, med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen skal inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.
4 Dekk fra holdt Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden i utgangsstilling.
5 Innkalling fra sitt Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende. På ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden til utgangsstilling.
6 Stå under marsj Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ny ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.
7 Hopp over hinder Øvelsen starter med hunden i utgangstilling ca. 3 – 5 meter fra hinderet og vendt mot hinderet. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går ved siden av hinderet og gjør helt om og holdt ca. 3 – 5 meter bak hinderet. På ny ordre kalles hunden inn over hinderet til utgangstilling. Hinderet skal være tett, og høyden skal være hundens skulderhøyde og maksimum 70 cm. Føreren kan, innenfor maksimumshøyden, forlange hinderet høyere enn hundens skulderhøyde.
8 Kontroll over hunden på avstand Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går til anvist plass ca. 2 meter fra hunden. Fører blir anvist når stillingsforandringer skal skje. Hunden skal forandre stilling 3 ganger, og hver av stillingene holdes i ca. 3 sekunder. Siste stilling skal være dekk. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.
9 Helhetsinntrykk Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Klasse II

Link: Brosjyre for regelverk lydighetsprøver (NKK).

Øvelse nr Klasse II Øvelse
1 Fellesdekk 2 minutter med skjult fører Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi kommando for dekk, og på fornyet ordre kommandere bli, forlate hundene og gå i skjul og være ute av syne for disse i 2 minutter. Tiden starter når førerne er i skjul for hundene. Etter at tiden er ute beordres førerne tilbake på linje i ringen. Førerne får så ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hundene. Førerne får deretter ordre om å gå inntil hundene, og på fornyet ordre kommanderes hundene i utgangstilling. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen.
2 Fri ved fot Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde vanlig og sakte marsj med vendinger og holdt. Det bør også være vendinger under springmarsj. Hunden skal raskt, uten kommando, innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.
3 Dekk under mars Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre starter ekvipasjen fri ved foten. Etter ca. 10 meter marsj, og på ordre eller anvist plass, kommanderes hunden til å dekke under marsj, mens føreren fortsetter marsjen. På ordre, etter ca. 10 meter, gjør føreren helt om og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden, og på ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.
4 Innkalling fra sitt med stå Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende, og på ordre går føreren ca. 20 meter fra hunden og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden. Før hunden har passert halve strekningen, kommanderes den til å stå på anvist plass. Etter ny ordre kalles hunden inn til utgangsstilling.
5 Stå under marsjmed stå Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.
6 Fremadsending med ståmed stå Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling med fronten inn mot en av sidene i ruta som skal være 3×3 m og være markert med en kjegle i hvert hjørne. Markørene skal være godt synlige. Ruta skal være plassert ca 10 meter fra startpunktet. Ruta bør være plassert ca. 3 – 5 meter fra ringens ytre grense. Det skal være en synlig markering, tape, kritt eller lignende, mellom de 4 kjeglenes ytterkant. På ordre fra dommer, sender fører hunden ut i ruta, og her kommanderes den til å stå. Etter ca. 3 sekunder avsluttes øvelsen. Bedømmingen av øvelsen er avsluttet etter at stå momentet er gjennomført og dommer har gitt utøver ordre om å hente hunden. På ordre fra dommeren går føreren frem og henter hunden i ruten. Skissen under viser et eksempel på en slik øvelse.
7 Apportering Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og kaster apporten minst 10 meter. På ny ordre skal føreren kommandere hunden til å apportere. På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten. Føreren kan benytte sin egen apport av tre.
8 Fritt hopp over hinder med sitt Øvelsen starter med ekvipasjen vendt mot hinderet med hunden i utgangsstilling, og på valgfri avstand. På ordre kommanderes hunden til å hoppe over hinderet hvor den så kommanderes til å sitte. På ny ordre kommanderes hunden tilbake over hinderet til utgangsstilling. Hinderet skal være tett, og høyden skal være hundens skulderhøyde, maksimum 70 cm. Føreren kan, innenfor maksimumhøyden 70 cm, forlange hinderet høyere enn hundens skulderhøyde.
9 Kontroll over hunden på avstand Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å dekke, til å bli og går til anvist plass ca. 5 meter fra hunden. Fører blir anvist når forandringer skal skje. Hunden skal forandre stilling 4 ganger, og hver av stillingene holdes i ca. 3 sekunder. Siste stilling skal være dekk. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.
10 Helhetsinntrykk Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Klasse III

Link: Brosjyre for regelverk lydighetsprøver (NKK).

Øvelse nr  Klasse III Øvelse
1 Felles sitt 1 minutt med synlig fører Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi hundene kommando om å bli, og forlate hundene. Etter ca 20 meter og på ordre skal førerne gjøre helt om og holdt. Tiden starter når førerne står vendt mot hundene. Øvelsen avsluttes ved at førerne beordres tilbake og inntil hundene. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen, og ikke flere enn 6.
2 Fellesdekk i 3 minutter med skjult fører Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med
ca. 3 meter, mellom hver ekvipasje. Neddekket fra utgangsstilling skal utføres ved
at en og en hund, på ordre, kommanderes ned i dekk, fra venstre mot høyre. På
ordre kommanderer førerne hundene til å bli, og samlet forlater de hundene og går
i skjul fra disse i 3 minutter. Tiden starter når førerne er i skjul for hundene. Etter
at tiden er ute beordres førerne tilbake på linje i ringen. Så skal førerne beordres
ca. 2 skritt bak hundene, hvor de gjør helt om og holdt. På fornyet ordre stiller førerne
seg inntil hundene. En og en, nå fra høyre mot venstre, får førerne ordre om
å kommandere hundene i utgangsstilling. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i
øvelsen, og ikke flere enn 6.
3 Fri ved fot Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på førerens
venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og
villig følge føreren. Øvelsen bør inneholde ulike gangarter med vendinger og holdt
under marsj og sakte marsj. Det bør også være vendinger under springmarsj, samt
vendinger ved holdt på stedet, og 2-3 skritt forflytninger i ulike retninger. Hunden
skal raskt, uten kommando, innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.
4 Sitt under marsj Øvelsen starter med hunden i utgangstilling. På ordre starter ekvipasjen
fri ved foten. Etter ca. 10 meters marsj, på et angitt sted, kommanderes hunden til
å sette seg, mens føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter, og på ordre gjør helt om
og holdt. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt 2
skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden og under marsj ta
denne med seg ca. 3 meter hvor føreren får ordre om å gjøre holdt.
5 Innkalling fra dekk med dekk Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderes
hunden til å dekke. På ordre går føreren fra hunden, ca. 20 meter, og gjør helt om
og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden. Før hunden har passert halve
distansen kommanderes den til å dekke. På ordre kalles hunden deretter inn til utgangsstilling.
Dommeranvisning:
6 Fremadsending med dekk og på plass Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling med fronten inn mot en av
sidene i ruta. På ordre sender føreren hunden ut mot en markert rute, som skal
være markert med en kjegle i hvert hjørne, plassert ca. 15 meter fra startpunktet.
Ruta bør være plassert ca. 3 – 5 meter fra ringens ytre grense. Det skal være en synlig markering, tape, kritt eller lignende, mellom de 4 kjeglenes ytterkant. Markørene
skal være godt synlige. Når føreren anser seg ferdig med å sende hunden
inn i den markerte ruten, kommanderes den til å dekke. På ordre marsjerer føreren
ut mot hunden, og ca. 2 meter fra den markerte ruten, gis føreren ordre om å fortsette
marsjen mot høyre/venstre. Etter ca. 10 meter gis ny ordre om marsjvending
mot startpunktet for øvelsen. Etter ca. 5 meters marsj får føreren ordre om å kalle
inn hunden på plass under fortsatt marsj. Ved stedet der øvelsen startet, gis føreren
ordre om holdt. Skissen under viser et eksempel på hvordan øvelsen kan gjennomføres.
7 Apportering over hinder Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling, på valgfri avstand fra
hinderet. På ordre kaster føreren ut arrangørens apport av tre, og på fornyet ordre
kommanderes hunden til å apportere. Hunden skal hoppe over hinderet, hente apporten,
hoppe tilbake over hinderet og innta utgangsstilling. På ny ordre gir føreren
hunden kommando om å avlevere apporten. Hinderet skal være tett, og høyden
skal være hundens skulderhøyde, maksimum 70 cm. Føreren kan, innenfor maksimumhøyden
på 70 cm, forlange hinderet høyere enn hundens skulderhøyde.
8 Apportering av metallgjenstand Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer
føreren hunden til å bli og kaster arrangørens apport av metall minst 10 meter. På
ny ordre kommanderes hunden til å apportere. Hunden skal raskt hente apporten
og innta utgangsstilling. På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere
apporten.
9 Neseprøve Til hver av førerne utleveres, straks forut for øvelse nr. 3 (Fri ved foten),
en uberørt tregjenstand i henhold til utstyrslista. Øvelsen starter med hunden i
utgangsstilling vendt mot stedet neseprøvegjenstandene skal legges ut. På ordre
leverer føreren fra seg sin nese-prøve gjenstand. På ny ordre vender føreren seg
helt om. Fører kan velge om hunden skal sitte i retning mot gjenstandene, eller om
hunden skal være med fører i helt om.

Neseprøven legges ut sammen med 5 lignende
uberørte gjenstander. De legges ut på en rad med ca. 0,25 meters avstand,
eller i en sirkel med radius på ca. 0,5 meter, på ”klokken” 11, 12 eller 13. Det skal
være ca. 10 meter avstand mellom ekvipasjen og gjenstandene. Føreren får ordre
om å vende helt om. På ordre kommanderer føreren hunden til å hente den korrekte
gjenstanden, og raskt bringe den tilbake til føreren. Plasseringen, i sirkelen eller
raden, av førerens neseprøvegjenstand bør varieres for hver ekvipasje.

10 Kontroll over hunden på avstand Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer
føreren hunden til å dekke, til å bli og går til anvist plass ca. 5 meter fra hunden.
Føreren blir anvist når forandringer skal skje. Hunden skal forandre stilling 6
ganger, og hver stilling holdes i ca. 3 sekunder. Siste stilling skal være dekk. Føreren
får deretter ordre om å gå 2 skritt bak hunden og gjøre helt om og holdt. Føreren
får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.
 11 Helhetsinntrykk Dommeranvisning: Med helhetsinntrykk menes først og fremst samarbeidet mellom
hund og fører, samt hundens arbeidsvilje og arbeidsglede gjennom samtlige
av konkurransens øvelser. Det skal tas hensyn til hund og førers opptreden under
og mellom de enkelte øvelser. Det skal også tas hensyn til de forskjellige rasers
temperament. Helhet skal altså bedømmes selvstendig og skal ikke nødvendigvis
reflektere gjennomsnittet av de øvrige karakterer.

Elite

Øvelse nr Klasse Elite Øvelsen
1 Felles sitt 2 minutter med skult fører Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi hundene kommando om å bli, og forlate hundene. Førerne skal være ute av syne i 2 minutter. Etter at tiden er ute beordres førerne tilbake på linje i ringen. Så skal førerne beordres til å stille seg inntil hundene. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen, og ikke flere enn 6.
2 Fellesdekk 4 minutter med skjult fører og forstyrrelser Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. Neddekket fra utgangsstilling skal utføres ved at en og en hund, på ordre, kommanderes ned i dekk, fra venstre mot høyre. På ordre kommanderer førerne hundene til å bli, og samlet forlater de hundene og går i skjul for å være borte fra disse i 4 minutter.

Hundene skal utsettes for ”forstyrrelser” ved at konkurranseleder eller annet ringpersonell går ”slalåm” mellom hundene.Etter at tiden er ute beordres førerne tilbake på linje i ringen. Så
skal førerne beordres ca. 3 meter bak hundene, hvor de gjør helt om og holdt. På fornyet ordre stiller førerne seg inntil hundene. En og en, nå fra høyre mot venstre, får førerne ordre om å kommandere hundene i utgangsstilling. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen, og ikke flere enn 6.

3 Fri ved fot Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Hunden skal gå på førerens venstre side med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Ved utførelse av øvelsen skal føreren bevege armene på en naturlig måte. Når føreren stanser, skal hunden uten kommando innta utgangsstilling.

I samme konkurranse bør alle hunder følge det samme fri ved foten skjema, og øvelsen bør inneholde vanlig marsj, sakte marsj og springmarsj med vendinger og holdt. Øvelsen bør også inneholde vendinger på stedet, og 2-3 skritt fra holdt i forskjellige retninger. Etter en helomvending skal fører følge samme linje og retning tilbake. Vendinger til høyre og venstre skal være 90 grader.

4 Stå, sitt og dekk under marsj Øvelsen utføres under fri ved foten (vanlig marsj) i henhold til tegningen. Under marsj kommanderer fører hunden til å stå, sitte og dekke på ordre fra konkurranseleder. De tre stedene der vendingene skal utføres merkes med små markører. Øvelsen skal inneholde en høyrevending og en venstrevending.

Rekkefølgen på stå, sitt og dekk kan varieres men skal være lik for alle deltagere
innen samme konkurranse. Fri ved foten gjennomføres også på ordre fra konkurranseleder. Etter ca. 5 meter får fører ordre om å stanse hunden i første posisjon, fører fortsette ca. 5 meter og får ordre om helomvending ved markøren. Fører passerer så hunden med denne ca.
0,5 meter til venstre for seg.

Når fører er ca. 2 meter bak hunden får fører ordre om helomvending, fører tar så med seg hunden under marsj og fortsetter ca. 5 meter til markøren. Fører får så ordre om høyrevending eller ventrevending og slik fortsettes øvelsen til alle momentene er gjennomført. Hunden skal utføre momentene parallelt med fartsretningen. Markørene skal passeres på høyre side med hunden ca. 0,5 meter fra markørene

5 Innkalling fra dekk med stå og dekk Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å dekke. På ny ordre går føreren fra hunden, ca. 30-35 meter, og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden. Før hunden har passert den første tredjedelen av distansen, kommanderes den til å stå på anvist plass.

På ny ordre kalles hunden inn, og føreren kommanderer den til å dekke på anvist plass før den har passert to tredjedeler av distansen. På ordre kalles hunden deretter inn til utgangsstilling. Hundens navn kan kombineres med den første innkallingskommandoen, men navnet og kommandoordet må komme slik at det ikke skaper inntrykk av å være to separate kommandoer.

6 Fremadsending med dirigering, stå, dekk og på plass Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre sender føreren
hunden ut mot en angitt kjegle ca. 10 meter fra utgangspunktet, hvor hunden kommanderes
til å stå innenfor en markert sirkel med radius på ca. 2 meter. Hunden skal være innenfor sirkelen med alle fire beina før det gis ordre om å sende den videre.

Etter ca. 3 sekunder, på ordre, sender føreren hunden ut mot en markert rute som skal være 3 x 3 meter og markert med en kjegle i hvert hjørne, plassert ca. 25 meter fra startpunktet. Firkanten og sirkelen bør være plassert ca. 3 – 5 meter fra ringens ytre grense.

Det skal være en synlig markering, tape, kritt eller lignende, mellom de 4 kjeglenes (10-15 cm høye) ytterkant. Når føreren anser seg ferdig
med å dirigere hunden inn i den markerte ruten, kommanderes den til å dekke. På ordre marsjerer føreren ut mot hunden, og ca. 2 meter fra den markerte ruten gis føreren ordre om å fortsette marsjen mot høyre/venstre.

Etter ca. 10 meter gis ny ordre om marsjvending mot startpunktet for øvelsen. Etter ca. 10 meters marsj får føreren ordre om å kalle inn hunden på plass under fortsatt marsj. Ved stedet der øvelsen startet, gis føreren ordre om holdt. Hunden skal sendes i en rett linje ut til sirkelen og videre til firkanten. Hunden skal gå inn i firkanten fra fronten. Vinkelen ut til den markerte ruten skal være ca. 90 grader i forhold til retningen ut til den
markerte sirkelen.

7 Apportering med dirigering Det avgjøres ved trekking hvilken av apportene som skal hentes. Den midterste apporten skal aldri apporteres. Det skal være tre størrelser av apporter tilgjengelig, og føreren står fritt med hensyn til hvilken av størrelsene som skal benyttes.

Før øvelsen starter, har konkurranselederen stilt seg i posisjon på linjen hvor apportene skal legges ut. Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling med retning mot en kjegle ca. 10 meter unna, og ca. 20 meter fra punktet hvor den midterste apporten skal legges ut.

Konkurranselederen legger så ut 3 treapporter i samme størrelse, på en linje med ca. 5 meters mellomrom, lett synlig plassert for ekvipasjen. Den apporten som skal apporteres, legges ut først, deretter den midterste og til slutt apporten som ikke skal apporteres. Konkurranselederen går ut mot kanten av ringen før føreren får ordre om å sende hunden ut mot den angitte sirkelen. Ved kjeglen kommanderes hunden til å stå, med alle fire beina innenfor en markert sirkel med radius på ca. 2 meter.

Hunden skal være innenfor sirkelen med alle fire beina, før det gis ordre om å sende den videre. Etter ca. 3 sekunder gis det ordre om å dirigere hunden mot den korrekte apporten. Kommando for apport skal gis straks etter dirigeringskommandoen. Hunden skal raskt hente apporten og bringe den tilbake til føreren. På ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten.

8 Apportering av metallgjenstand over hinder Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling på anvist plass ca. 3 meter foran hinderet. På ordre kaster føreren ut arrangørens apport av metall. Det skal være tre størrelser av apporter tilgjengelig, og fører står fritt med hensyn til hvilken størrelse som skal benyttes.

På fornyet ordre kommanderer føreren hunden til å hoppe over hindert og hente apporten. Kommando for både hopp og apport er tillatt, men bare en av kommandoene kan også benyttes. Hunden skal hoppe over hinderet og hente apporten, samt raskt bringe den tilbake til føreren, over hinderet.

På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere apporten. Hinderet skal være tett, ca. 1 meter bredt, og hinderets hoppehøyde skal være hundens skulderhøyde avrundet oppad til nærmeste 10 cm., maksimum 0,7 meter. Føreren kan, innenfor maksimumhøyden 0,7 meter, forlange hinderet høyere enn hundens skulderhøyde.

9 Neseprøve Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling vendt mot stedet neseprøvegjenstandene
skal legges ut. Føreren får utlevert en tregjenstand i henhold til utstyrslista, som føreren skriver sitt katalognummer på. Hunden får ikke snuse på eller berøre gjenstanden. Føreren får holde den merkede gjenstanden i sin hånd i ca. 5 sekunder. På ordre leverer føreren sin neseprøvegjenstand til konkurranselederen.

På ny ordre vender føreren seg helt om. Føreren kan selv bestemme om hunden skal få se at gjenstanden legges ut eller ikke. Nødvendige kommandoer for ”på plass” eller ”bli” er tillatt. Konkurranselederen må ikke berøre førerens neseprøvegjenstand, men legge den ut sammen med 5 lignende berørte gjenstander. Gjenstandene legges ut med ca 0,25 meters mellomrom på en rad, eller i en sirkel med radius på ca. 0,5 meter. Det skal være ca. 10 meters avstand mellom ekvipasjen og gjenstandene. På ordre vender føreren seg helt om og på ny ordre kommanderes hunden til å hente den korrekte gjenstanden og raskt bringe den tilbake til føreren.

På ny ordre gir føreren hunden kommando om å avlevere gjenstanden. Posisjonen til førerens neseprøvegjenstand, i sirkelen eller på raden, bør varieres for hver ekvipasje. Hvis gjenstandene legges ut på en rad, bør imidlertid ikke den merkede gjenstanden legges i ytterste posisjon. Det skal benyttes 6 nye gjenstander for hver deltager. Hvis hunden arbeider aktivt og målrettet, kan den få holde på i omtrent ½ minutt.

10  Kontroll over hunden på avstand  Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å dekke og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden til å bli, og går til en anvist plass ca. 15 meter fra hunden. Konkurranselederen anviser når føreren skal kommandere hunden til å skifte mellom stillingene sitt, stå og dekk.

Ny stilling skal anvises ca. hvert 3. sekund, og den som anviser skal ikke kunne se hundens utførelse. Hver posisjon skal utføres to ganger og den siste stillingen skal være dekk. Hunden skal forandre stilling 6 ganger uten å forflytte seg. Føreren får deretter ordre om å gå ca. 1 meter bak hunden og gjøre helt om og holdt. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

 

Kilde: NKK.